Hoolekogu

Lasteaed Päikene hoolekogu koosseis 2018/2019. õppeaastal:

Päikesepõngerjate rühma lapsevanem: Silja-Irene Puks
Päikesepesa rühma lapsevanem: Aet Hintsov
Päikesepõrnikate rühma lapsevanem: Pilleriin Kalmus
Päikesekillukese rühma lapsevanem: Allar Elstrok
Mesimummi rühma lapsevanem: Anly Jakobson
Päikesejänku rühma lapsevanem: Ülle Viska
Päevalille rühma lapsevanem: Karilin Engelbrecht
Päikesekiisu rühma lapsevanem: Ele Kallaste
Kullerkupu rühma lapsevanem: Heiko Jets
Naerulindude rühma lapsevanem: Mati Andreas
Vikerkaare rühma lapsevanem: Eve Lang
Päikeseratta rühma lapsevanem: Ants Tsugart
Õpetajate esindaja: Aet Vahemäe
Põhja-Tallinna Valitsuse esindaja: Sten Svetljakov

Hoolekoguga saab kontakti:
telefonil: 6020638
e-posti teel: paikene@la.tln.edu.ee

 • Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

 • Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja linna esindaja.

 • Hoolekogu kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest.

 • Hoolekogu annab direktorile ja linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks.

 • Hoolekogu teeb direktorile ja linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks.

 • Hoolekogu osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös.

 • Hoolekogu otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse.

 • Hoolekogu otsustab teisi koolieelse lasteasutuse seaduse või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

 • Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

 • Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

 • Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

(väljavõte Koolieelse lasteasutuse seadusest)

Viimati uuendatud: 06.12.2018 17:46