Isikuandmed

Lasteaed Päikene lähtub isikuandmete töötlemisel isikuandmete kaitse seadusest ning Andmekaitse Inspektsiooni juhistest.

Andmekaitse Inspektsioon on registreerinud delikaatsete isikuandmete töötlemise Lasteaias Päikene.

Andmekaitse Inspektsiooni kodulehelt leiate teabe Lasteaed Päikene registreerimise kohta.

Isikuandmete töötlemine Lasteaias Päikene 

1. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

2. Isikuandmete töötlemise eesmärk 

 • Personali värbamine
 • Laste nimekirja võtmine
 • Laste kooliks ettevalmistamine
 • Laste kõne uurimine 

3.  Töödeldavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed

 • Personali isikut tuvastavad andmed - ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed, haridus, pangakonto
 • Personali tervislikku seisundit kajastavad andmed
 • Lapse isikut tuvastavad andmed - ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht
 • Lapse tervislikku seisundit kajastavad andmed - erivajadusi, puuet kirjeldavad andmed
 • Lapse arengut kajastavad andmed - lapse arengu hindamise tulemused, arenguvestluste kokkuvõtted
 • Lapsevanemat või seaduslikku esindajat tuvastavad andmed - ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed 

4. Isikute kategooriad, kelle andmeid töödeldakse

 • Personal
 • Lapsed
 • Lapsevanemad või lapse seaduslikud esindajad 

5. Isikuandmete allikad

 • Isikuttõendavad dokumendid
 • Andmesubjekti ütlused
 • Perearsti poolt väljastatud tõend
 • Haridust tõendavad dokumendid
 • Tallinna Haridusameti andmekogu
 • Rahvastikuregister 

6. Isikud või nende kategooriad, kelledele on isikuandmete edastamine lubatud

 • Tallinna Haridusamet
 • Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS)
 • Kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöö ja lastekaitseosakond
 • Nõustamiskomisjon
 • Uurimisorganid
 • Kohus
 • Lapsevanemad
 • Tervishoiuteenuse osutajad (perearst, eriarst)
 • Hoolekogu 

Mida peab teadma isikuandmete töötlemisest

Andmekaitse Inspektsioon

Isikuandmete kaitse seadus

Avaliku teabe seadus 

Viimati uuendatud: 30.05.2016 21:31