Õppe- ja kasvatustegevus

2019/2020. õppeaasta peateema meie lasteaias on "Me Õpime Klubides"

Õppeaasta märksõnad ja põhimõtted on:    

Me Õpime Klubides

Õppe- ja kasvatustöö toimub klubidesse kuulumise põhimõttel. Klubide eesmärk on  lapse huvide, tugevuste ja talendi väljaselgitamine ning toetamine. Õppeaasta jooksul (septembris, oktoobris, novembris, veebruaris/märtsis ja aprillis) on fookuses viis valdkonda:

  • loodus – LOODUSKLUBI
  • teadus - LEIUTAJATE KLUBI
  • matemaatika ja loogiline mõtlemine – MATEMAATIKA KLUBI
  • loovus (kunst, muusika, omalooming, liikumine) - LOOVUSKLUBI
  • tehnika – ROBOOTIKAKLUBI

Klubikuu teemadest lähtuvalt kavandame igapäevast õppe- ja kasvatustööd, algatame projekte, korraldame teemapäevi, mänguhommikud, viktoriine jm. Iga klubi lõpeb klubi liikmeks vastu võtmisega, kus laps saab liikmekaardi, millele on  märgitud kuu jooksul õpetaja poolt tehtud tähelepanekud  lapse tegevuste kohta.

Avatud õpiruum 

Iga 2-5-aastaste laste rühma õpetaja viib ühel  hommikupoolikul (9.00-11.00)  lasteaia ühisruumis (üldkoridoris, õuealal, teises rühmas või sõime ees olevas ruumis) läbi  õppe- ja kasvatustegevuse 2-5-aastastele lastele. Avatud õpikeskkonda kasutavad Vikerkaare, Päikeseratta, Päikesepesa, Päikesepõngerjate, Naerulindude, Päikesejänkude ja Päikesepõrnikate rühma lapsed. Septembris toimub loodusteemaline, oktoobris matemaatikateemaline, veebruaris ning märtsis loovusteemaline avatud õpiruum. Kõik rühmad kasutavad avatud õpiruumi kaks korda õppeaasta jooksul.

5-7-aastaste laste rühma õpetajad viivad   loodus-, matemaatika- ja robootikaklubi tegevuse lõppedes läbi avatud  klubihommiku, mida külastavad kõik 5-7-aastased lapsed Päevalille, Päikesekiisu, Mesimummi, Päikesekillukese ja Kullerkupu rühmast. Klubihommikud (kell 09.00-11.00) toimuvad lasteaia saalis/õues ja üldkoridorides septembris, novembris ja aprillis.

Projektõpe  

Lõimime projektõppes erinevaid valdkondi luues lapsele sobiva õpikeskkonna.

Peame oluliseks, et laps...

  • on kaasatud tegevuste kavandamisse
  • saab avaldada oma arvamust
  • teeb valikuid ja analüüsib tehtut
  • on tegevustes aktiivne osaleja - omandab õpitu läbi vahetu kogemuse

Kaasaegsete tehnika- ja digimaailma vahendite kasutamine

Bee-Botid, Blue-Botid, Ozobotid, LegoWeDo2, Dash ja Dot robot, Lotte interaktiivne loodusmäng, virtuaalsed prillid, TTS spordikaamerad.

Tervist edendavad ja keskkonnateadlikud tegevused ja üritused

Taaskasutust, keskkonnahoidu, liikumist ja tervislikku toitumist propageerivate nädalate korraldamine

Sallivust ja tolerantsust toetavad tegevused - Persona Dolls ja  Kiusamisest vaba lasteaed metoodika kasutamine

Koostöö - koostöö erinevate huvigruppidega (lapsevanemad, Põhja- Tallinna lasteaiad ja asutused, Erasmus+)

Kaasava hariduse põhimõtete  järgimine

Lastele põhjendamine, miks me midagi õpime – Miks me teeme seda, mida me teeme? (nt seosed igapäevaeluga, päevakajaliste teemade sissetoomine). Lastelt nende soovide kohta küsimine (nt mõttekaartide koostamine), laste huvidega arvestamine. Õpetajate ja õpetaja abide toetav keelekasutus (soovitan, võid, ettepanek, küsi, proovi) igapäevategevustes. Protsessi, arengu ja pingutuse tunnustamine/kiitmine. Laste kaasamine tagasiside andmisse.

Viimati uuendatud: 08.09.2019 12:03