Õppe- ja kasvatustegevus

2017/2018. õppeaasta peateema meie lasteaias on "Päikesekiir igasse päeva"

 

 Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted:

 

 • Eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine
 • humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine läbi meeskonnatöö
 • lapse loovuse ja aktiivsuse toetamine
 • tervise edendamine ja keskkonnahoid
 • kogemus, katsetus, elamus- ja mängupõhine õppimine
 • lapsele turvatunde ja eduelamuse pakkumine
 • kodu ja lasteasutuse  koostöö
 • tutvumine kaasaegse tehnika- ja digimaailmaga
 • Kaasava hariduse põhimõtete jätkuv järgimine. Lastele põhjendamine, miks me midagi õpime – Miks me teeme seda, mida me teeme? (nt seosed igapäevaeluga, päevakajaliste teemade sissetoomine). Lastelt nende soovide kohta küsimine (nt mõttekaartide koostamine), laste huvidega arvestamine. Õpetajate ja õpetaja abide toetav keelekasutus (soovitan, võid, ettepanek, küsi, proovi) igapäevategevustes. Protsessi, arengu ja pingutuse tunnustamine/kiitmine. Laste kaasamine tagasiside andmisse.

 

Õppeaasta märksõnad:
 

 • õppe- ja kasvatustegevustes lähtumine Eesti Vabariik 100 ja Lasteaed Päikene 50 sündmustest
 • tervist edendavad ja keskkonnateadlikud  tegevused ja üritused
 • sallivust ja tolerantsust toetavad tegevused (Persona Dolls, Kiusamisest vaba lasteaed metoodika)
 • lapsevanemate kaasamine õppetegevustesse - „Tagasi lasteaeda”
 • õpiruumi avardamine - õpime alati ning kõikjal (lasteaias, linnaruumis ja looduses)
 • loome ise uusi õpikeskkondi (meelte, Lego, muusika ja valguse toad, mängupaneelid lasteaia üldkoridoris)
 • Bee-Botid, Ozobotid, meedia- ja nutinädalad

 

 

Viimati uuendatud: 30.08.2017 20:55