Osalustasu

  • Lapsevanema poolt tasutavad kulud jagunevad vanema osamääraks ning toidurahaks.
  • Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanema osa määra (n-ö kohatasu) kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 23.02.2006 määrus nr 9 "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine".
  • Vanema osa määraks on summa, mis moodustab 10,6% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast kuus ühe lapse kohta.
  • Vastavalt Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjale on alates 1. jaanuarist 2017 vanema osa määra suuruseks 57.34 eurot
Viimati uuendatud: 05.01.2017 16:01