Koolivalmiduskaart

Koolivalmiduskaardi koostamise ja väljaandmise põhimõtted 

  • Lapse kooliminekul anname lapsele koolivalmiduskaardi, mille aluseks on lapse arengu hindamise ja arenguvestluse tulemused.
  • Koolivalmiduskaardi koostamisest võtavad osa rühmaõpetajad, muusika- ja liikumisõpetajad, logopeed, lapsevanemad. 
  • Koolivalmiduskaart on neutraalne ja hinnanguvaba, toetab lapse enesehinnangut, lähtub konkreetsest lapsest, väärtustab tema saavutusi, tunnustab toimetulekut ja arenemist ning positiivseid hoiakuid ja huve, toob esile lapse arengu tugevad küljed.
Viimati uuendatud: 03.07.2023 12:10