Õppekava

Lasteaed Päikene õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteaia koostöös.

Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted:

 • lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine
 • lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine
 • lapse loovuse toetamine
 • mängu kaudu õppimine
 • humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine
 • lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine
 • lapsele turvatunde, eduelamuste tagamine
 • üldõpetusliku tööviisi rakendamine
 • kodu ja lasteaia koostöö
 • eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine

Õppe- ja kasvatustegevuses loome tingimused, et arendada lapse suutlikkust:

 • kavandada oma tegevust, teha valikuid;
 • seostada uusi teadmisi varasemate kogemustega;
 • kasutada omandatud teadmisi erinevates olukordades ja tegevustes;
 • arutleda omandatud teadmiste ja oskuste üle;
 • hinnata oma tegevuse tulemuslikkust;
 • tunda rõõmu oma ja teiste õnnestumistest ning tulla toime ebaõnnestumistega.

Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimiseks on lasteaiale antud KOOLITUSLUBA nr 4659HTM.

Lasteaed Päikene õppe- ja kasvatustegevuse alusdokumendiks on Lasteaed Päikene õppekava, mille koostamisest ja arendamisest võtavad osa lasteaia pedagoogid (sh logopeed, tervishoiutöötaja), kaasates lapsevanemaid.

Lasteaed Päikene õppekava kinnitab lasteaia direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

Lasteaed Päikene õppekava aluseks on Vabariigi Valitsuse 29. mai 2008 määrusega nr 87 kinnitatud Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava.

Viimati uuendatud: 06.12.2022 16:22