Lapse arengu hindamine

Lapse arengu analüüsimise ja hindamise põhimõtted

 • Lapse arengu analüüsimine ja hindamine on oluline lapse eripära mõistmiseks, erivajaduste väljaselgitamiseks, positiivse enesehinnangu ja arengu toetamiseks ning õppe- ja kasvatustegevuse kavandamiseks koostöös lapsevanemaga.
 • Lapse arengu hindamine on osa igapäevasest õppe- ja kasvatusprotsessist. Õpetajad viivad vaatlusi läbi kindla plaani alusel ning lapsi jälgime nii igapäevatoimingutes, vabamängus kui ka õpetaja suunatud tegevustes.
 • Lapse arengu hindamise aluseks on eeldatavad üldoskused ning õppe- ja kasvatustegevuse valdkondade tulemused.
 • Lapse arengut kirjeldame lapsest lähtuvalt, väärtustades saavutatut ning tunnustades lapse toimetulekut, arenemist, positiivseid hoiakuid ja huvi.
 • Lapse arengu hindamisel kasutame järgmisi meetodeid: laste vaatlus igapäevatoimingutes, vabamängus ning õpetaja suunatud tegevustes; vestlus; intervjuu; laste tööde (joonistused, taiesed, töövihikud ja -lehed jm) analüüs.
 • Rühmaõpetajad tutvustavad lapsevanemale lapse arengu hindamise põhimõtteid ja korraldust.

Lapse arenguhindamise tabel

 • Lapse arenguhindamise tabel hõlmab eri arenguvaldkondi (sotsiaalne, kõne, mõtlemise ja mälu ning motoorika areng), mis kokku annavad pildi lapsest tervikuna. Arenguhindamise tabelit täidavad õpetajad kaks korda õppeaastas.

Lapse arengu analüüsimise ja hindamise korraldus

 • Lasteaeda tulekul täidab lapsevanem lapse kohta ankeedi "Tere, mina siin!", mille kaudu saavad rühmaõpetajad esialgse informatsiooni lapse arengu kohta.
 • Lapse arengut jälgime regulaarselt, kaks korda õppeaastas (oktoober-november, märts-aprill) täidavad rühmaõpetajad lapse arenguhindamise tabelit ning annavad lapsevanemale suulise tagasiside kirjalike analüüside põhjal.
 • Laste arenguanalüüside põhjal selgunud parendustegevused kajastuvad rühma õppe- ja kasvatustegevuse aruandes (kaks korda õppeaastas).
 • Üks kord õppeaastas viivad õpetajad lapse arengu hindamiseks ja toetamiseks lapsevanemaga läbi arenguvestluse, mis:
  a) annab tagasisidet lapse arengust ja õppimise tulemustest;
  b) selgitab lapsevanema seisukohad ja ootused lapse arengu suhtes.
 • Lapse arenguvestlused toimuvad eelnevalt kokkulepitud ajal.
 • Arenguvestluse lõpus vormistatakse arenguvestluse kokkuvõte, mis toob välja:
  a) lapse tugevad ning toetust vajavad küljed;
  b) tegevused lapse arengu toetamiseks.
 • Lapse arengu hindamise ja arenguvestluse tulemuse dokumenteerimine toimub "Isikuandmete kaitse seaduses" sätestatud tingimustel.
Lapse kasvumapp
 • Kasvumapitöö meie lasteaias lähtub õppekava eesmärkidest, võimaldades lapsel ja lapsevanematel nende kavandamisel ja täitmisel ise osaleda.
 • Kasvumapi peamine eesmärk on lapse kasvamise ja arengu nähtavaks tegemine eelkõige lapsele endale, tema vanematele, aga samuti täiskasvanutele, kes lapsega lasteaias tegelevad.
 • Kasvumapi materjalidele toetudes on võimalik analüüsida lapse arengut ja kasutada neid materjale vestluses lapsevanematega lapse arengut puudutavatel teemadel.
 • Tähtis on see, et nii lapsed kui lapsevanemad saavad mappe igal ajal vaadata, kui nad seda soovivad. Lasteaia lõpetamisel saab laps kasvumapi endale mälestuseks kaasa.
 • Lapse arengu hindamiseks ja dokumenteerimiseks kasutame kasvumappe, mis on alus õppe- ja kasvatustöö kavandamiseks, oluline vahend individuaalseks tööks lapsega, võimalus õpetajale hinnata oma tööd ning alus koostööks ja kokkulepeteks lapsevanematega.
   

Igale lapsele koostame individuaalse kasvumapi, mis koosneb järgmistest osadest:

 • Tiitelleht
 • Minu pere mõtted minust (ankeet "Tere, mina siin!", arenguanalüüside tabelid, arenguvestluste kokkuvõtted)
 • Mina kasvan (lapse käe- ja jalajälg 1x õppeaastas, lapse kasvamise tabel - 2x õppeaastas lapse kaal ja pikkus)
 • Mina tean ja arvan (1 kindel intervjuu või küsitlus kordub igal aastal, erinevad töölehed õpetajate valikul)
 • Minu kunstitööd (1-2 kunstitööd lapse valikul koos koos põhjendusega 1x õppeaastas, vabaaja joonistused lapse valikul koos kommentaaridega, igal aastal joonistused teemadel: mina ise, sõbrad, perekond, puu, maja)
 • Minu tegemised ja ütlemised (fotod lapsest ja rühmakaaslastest koos situatsioonide lühikirjeldustega, lapsesuu sh rühmakaaslaste ütlused)
 • Minu saavutused (spordipäevade tulemused, diplomid, tänukirjad)

Vormid:

Viimati uuendatud: 28.08.2022 22:11