Õppetöö korraldus

Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus meie lasteaias

  • Õppeaasta algab kalendriaasta 1. septembril ja kestab järgneva kalendriaasta 31. augustini.
  • Aktiivne õppeperiood kestab 1. septembrist 31. maini. Suveperioodil (1. juunist - 31. augustini) toimub aasta jooksul õpitu kordamine ja kinnistamine ning põhirõhk on õuetegevusel.
  • Õppe- ja kasvatustegevus tugineb rühma päevakavale, mis määrab vastavalt laste eale päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud (söömine, riietumine, pesemine, ruumi korrastamine jm), laste mäng, vabategevused ning kavandatud õppe- ja kasvatustegevused.
  • Õppe- ja kasvatustegevuse alusdokumendiks on Lasteaed Päikene õppekava.
  • Rühma tasandil on kavandatud tegevused esitatud nädala- kuu või projektiplaanis; õppeaasta eesmärgid, märksõnad ja põhimõtted kajastuvad aastaplaanis.
  • Õppe- ja kasvatustegevus toimub erinevaid valdkondi lõimides – projekt-, avastus- ja klubiõppe kaudu.
  • Projektiplaane koostades küsime lastelt arvamusi mängude ja õpitu kohta ning uurime, mida nad soovivad teada saada ja osata, koostame nn PÄIKESE AVASTUSKIIRi.
  • Rühma õppe- ja kasvatustegevust viime läbi esteetilises ja turvalises ning üksi ja ühistegevusi võimaldavas keskkonnas.
  • Igal nädalal on kaks planeeritud muusika- ja liikumistegevust muusika- ja liikumisõpetajate juhendamisel.
  • Igas projektis on vähemalt üks õuesõppepäev.
Viimati uuendatud: 10.10.2023 09:24