Lapsevanemale

Lastevanematega koostöö põhimõtted ja korraldus

 • Perekond kannab peamist vastutust lapse kasvatamise, hoolitsuse ja arengu eest. Meie lasteaia õpetajad austavad perekonna kasvatuspõhimõtteid ja teevad lapsevanemaga lapse arengu ja õppimise soodustamiseks koostööd, mis toetub vastastikusele usaldusele, lugupidamisele ning avatud dialoogile. 
 • Õpetajad teavitavad regulaarselt lapsevanemat lapse arengust, õppimisest ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldusest, tutvustavad lapsevanematele lasteaia õppekava, rühma aasta tegevuskava ning nädala tegevusplaane.
 • Lapsevanemal võimaldame osaleda õppe- ja kasvatustegevuse kavandamises ja läbiviimises ning anda tagasisidet lasteaia tegevusele.
 • Partnerluse põhimõtetest lähtuva koostöö tunnused on:
  a) koostöövormide mitmekesisus, mis lõimub erinevate vajaduste ja võimalustega:

  suhtlemine ja informatsiooni edastamine (suuline info, infostendid, e-kirjad, lasteaia   
     koduleht, rühmakoosolekud, FB suletud grupid, infoleht "Tere, mina siin!")
  lastevanemate nõustamine (igapäevased vestlused, arenguvestlused, teabepäevad,
     koolitused)
  ühisüritused ja osalemine õppe- ja kasvatustegevuses (isade- ja emadepäeva peod,  
     sügislaadad, jõulupeod, vastalapäevatrallid, perespordipäevad, meisterdamisõhtud,  
     lõpupeod, lastekaitsepäevale pühendatud perepiknikud, laste näidendid, näitused, 
     õppekäigud, igapäevased õppe- ja kasvatustegevused jm)
  lastevanemate ootused ja tagasiside (iga-aastased rahulolu küsitlused,
     rühmakoosolekud, koostöö hoolekoguga jm)

  b) lapsevanemate omavaheliste kontaktide soodustamine
  c)  tõsine suhtumine lapsevanemate kompetentsusesse ja vastutusse
  d) abivalmidus probleemide lahendamisel
  e) huvitavate mõtete ja ettepanekute vastastikune vahetamine
  f)  lapsevanemad tunnevad end lasteaias viibides hästi
Viimati uuendatud: 19.03.2019 13:48