Õppetöö korraldus

Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus meie lasteaias 

  • Lasteaed Päikene korraldab õppe- ja kasvatustegevust õppeaastati. Õppeaasta algab kalendriaasta 1. septembril ja kestab järgneva kalendriaasta 31. augustini. Aktiivne õppeperiood kestab 1. septembrist 31. maini. Suveperioodil (1. juunist-31. augustini) toimub aasta jooksul õpitu kordamine ja kinnistamine ning põhirõhk on mängulisel õuetegevusel.
  • Õppe- ja kasvatustegevus tugineb rühma päevakavale, mis määrab vastavalt laste eale päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud (söömine, riietumine, pesemine, ruumi korrastamine jm), laste mäng, vabategevused ja õpetaja kavandatud õppe- ja kasvatustegevused.
  • Õppe- ja kasvatustegevuse alusdokumediks on Lasteaed Päikene õppekava.
  • Rühma tasandil on kavandatud tegevused esitatud rühma aasta tegevuskavas ja nädala- või kuuplaanis.
  • Õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel lähtume üldõpetuslikust tööviisist ning koduloolisuse printsiibist.
  • Õppe- ja kasvatustegevus toimub erinevaid valdkondi lõimides läbi teema- ja projektiõppe. Nii teema- kui projektiõppe korral toimub õpetus mängu ja mänguliste tegevuste kaudu.
  • Lühiajalisi plaane koostades küsime lastelt arvamusi mängude ja õpitu kohta ning uurime, mida nad tahavad teada ja osata.
  • Rühma õppe- ja kasvatustegevust viime läbi esteetilises ja turvalises ning üksi ja ühistegevusi võimaldavas keskkonnas. 
  • Igal rühmal on nädalas kaks planeeritud muusika- ja liikumistegevust muusika- ja liikumisõpetajate juhendamisel.
  • Igal õppeaastal on õppe- ja kasvatustegevust läbiv peateema, millest lähtuvalt organiseerime õppekäike, mängupidusid, näituseid, teemanädalaid, koostame õppe- ja mänguvahendeid jm.
Viimati uuendatud: 18.09.2019 16:32