Tugiteenused

 

 • Meie lasteaias töötab vanemlogopeed Reet Apart, kes tegeleb kõneliste erivajadustega laste väljaselgitamise, kõneravi korraldamise ja läbiviimisega. Logopeedilise nõustamis- ja selgitustöö käigus toimuvad vastuvõtud lastevanematele ning koostöö rühmaõpetajatega häälikute kinnistamisel. Vajadusel annab logopeed konsultatsioone individuaalsete arenduskavade koostamiseks.
  Logopeedi vastuvõtuaeg:
  Esmaspäev: 8.00-13.00
  Teisipäev: 08.00-13.00
  Kolmapäev: 08.00-17.30
  Neljapäev: 08.00-13.00
  Telefon: 6020638
 • Toimiva koostöövõrgustiku (lapsevanem, rühmaõpetajad, peakokk) kaudu toetame erivajadustega (suhkurtõbi, toiduallergia) lapsi lasteaias.
 • Vajadusel teeme koostööd Põhja-Eesti Rajaleidja keskusega ja Tallinna õppenõustamiskeskusega.

Erivajadustega lapse arengu toetamise põhimõtted ja korraldus

 • Erivajadustega laps on laps, kelle võimetest, terviseseisundist, keelelisest ja kultuurilisest taustast ning isiksuseomadustest tingitud arenguvajaduste toetamiseks on vaja teha muudatusi või kohandusi lapse kasvukeskkonnas (mängu- ja õppevahendid, ruumid, õppe- ja kasvatustegevuse meetodid jm) või rühma tegevuskavas.
 • Erivajadustega lapse, sealhulgas andeka lapse arengu toetamine lasteaias on meeskonnatöö, mille toimimise eest vastutab lasteaia direktor.
 • Vajadusel koostavad rühmaõpetajad koostöös logopeedi jt spetsialistidega ning lapsevanemaga lapsele individuaalse arenduskava. Vähemalt üks kord õppeaastas tehakse kokkuvõte individuaalse arenduskava rakendumisest, arengukeskkonna sobilikkusest ning lapse edasistest vajadustest.
 • Lasteaed toetab erineva keelelise ja kultuurilise taustaga peret lapsele oma keele ja kultuuri tutvustamisel ning eesti keele ja kultuuri väärtustamisel.
 • Lapsele, kelle kodune keel ei ole eesti keel, tagame eesti keele õppe lõimitud ning individuaalsete tegevuste kaudu.

Koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamise kohta saate infot siit!

Kasulikud lingid

 • Eriõppe võimalused lasteaias.
 • Aktiivsus- ja tähelepanuhäiretega (ATH) laste kaitseks on Eesti Lastefondi spetsialistide ning Eesti Psühhiaatrite Seltsi lastepsühhiaatrite poolt loodud internetilehekülg www.ath.ee, mison suureks abiks õpetajatele ja lastevanematele saamaks esmast informatsiooni hüperaktiivsusest ning kasvatuslikest võtetest hüperaktiivsete laste kasvatamisel.
 • Rajaleidja
 • Tallinna Õppenõustamiskeskus
Viimati uuendatud: 03.07.2023 12:04