Toidupäevamaksumuse kinnitamine

23.12.2022

Lasteaed Päikene üldkäskkiri 16.01.2023 nr 1-2/1

Toidupäevamaksumuse kinnitamine

Lähtuvalt Koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 punkt 5 ja § 27 punkt 2 ning võttes aluseks Lasteaed Päikene põhimääruse § 14 lõige 4 punkt 18 ja § 16 lõige 9 punkt 5 ning tulenevalt Lasteaed Päikene hoolekogu 12.01.2023 koosoleku otsusest (protokoll nr 2)

1. Kinnitada Lasteaed Päikene toidukulu päevamaksumus alates 01.01.2023 järgmiselt:

1.1. sõimerühmaealise lapse kohta 2.70 eurot päevas, millest 2.68 eurot tasub vanem (toidukulu) ja 0,02 eurot tasub lasteaed (teenuse maksumus);

1.2. aiarühmaealise lapse kohta 3.00 eurot päevas, millest 2.98 eurot tasub vanem (toidukulu) ja 0,02 eurot tasub lasteaed (teenuse maksumus).

2. Tunnistada kehtetuks alates 01.01.23 Lasteaed Päikene direktori 01.07.2021 käskkiri nr 1-2/4.

3. Direktoril teha käskkiri teatavaks Lasteaias Päikene käivate laste vanematele.

(allkirjastatud digitaalselt)
Eha Porkma
direktor

 

Lisaks: Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 2.70 eurot (koos käibemaksuga) ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 3,00 eurot (koos käibemaksuga) päevas.

Viimati uuendatud: 07.05.2020 10:20